گاهی یک جمله کوتاه،زندگی،دیدگاه،چشم انداز و کسب و کار شما را زیر و رو می کند!