CBT : تکنیک های شناسایی افکار

/
چگونه افکار، احساس ها را به وجود مي آورند؟ فرض اساسي بن…

نیازهای روان شناختی

/
وقتی که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را ارضا می کند، احساس خشنو…

انگیزش های درونی و بیرونی

/
نیازها حالت های انگیزشی را در ما به وجود می آورند. اما مشا…

رشد رواني

/
رشد به دو طبقه رشد جسمانی و رشد روانی تقسیم می شود که هر دوی آنها …

رشد هويت

/
اريكسون معتقد بود تكليف عمده دوره نوجواني تكوين هويت شخصي است…

حافظه و انواع آن

/
در حافظه انسان هیچ چیزی پاک نمی شود، فقط در مواردی فرامو…

نظریه رشدی – شناختی پیاژه

/
در دنیای روان شناسی، مشکل بتوان کسی را به اهمیت ژان پیاژه…

مراحل رشد اخلاقی لارنس کبلرگ

/
لارنس کلبرگ[۱] بر رشد اخلاقی تاکید می کرد و نظریه ای مرحله ای …

روانگسستگی های دوره تحول

/
بررسی بالینی نشانه های روان گسستگی هیچ یک از این نشانه ها به تنها جنبه…